Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής FoodOmicsGR_RI

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020
15:00-18:00

Πρόγραμμα

 • Παρουσίαση κεντρικών τεχνολογιών της Υποδομής
 • Χαιρετισμοί 
 • Συνοπτική παρουσίαση δυναμικού, εξοπλισμού και πρωτοκόλλων
 • Μεταβολομική με τη χρήση τεχνολογιών Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
 • Μεταβολομική με τη χρήση τεχνολογιών Φασματομετρίας μαζών
 • Πρωτεωμική: τεχνολογίες, εφαρμογές στα τρόφιμα
 • Γονιδιωματική τροφίμων
 • Στοιχειακή μεταβολομική, προσδιορισμός προέλευσης
 • Βάσεις δεδομένων Ελληνικών τροφίμων
 • Εφαρμογές στην Ασφάλεια Τροφίμων
 • Εφαρμογές πρωτεωμικής σε γαλακτοκομικά προϊόντα 
 • Αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανίας
 • Ερωτήσεις-Συζήτηση 
 • Στρογγυλή τράπεζα: «Παροχή Ερευνητικών υπηρεσιών, Ανάδειξη ταυτότητας/ποιότητας τροφίμων, Συνέργειες με παραγωγικό τομέα»  Συντονισμός: Ε. Μικρός, Καθηγητής, Τμ. Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και Γ. Αρσένος, Καθηγητής, Τμ. Κτηνιατρικής ΑΠΘ
 • Σύντομες παρουσιάσεις εφαρμογών από μέλη της  Ερευνητικής Υποδομής 
 • Συμπεράσματα
Παρουσίαση της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής FoodOmicsGR_RI